Rozptylové studie

Rozptylová studie je podle zákona o ochraně ovzduší vyžadována pro povolení k umístění staveb s dopadem na ovzduší a ke stavbě liniových zdrojů (silnice, parkoviště).

Zpracování rozptylových studií je také velmi často vyžadováno v rámci posuzování vlivů na životní prostředí jako samostatná příloha oznámení či dokumentace EIA.

Platnost rozptylové studie je 2 roky.

Nabízíme zpracování rozptylových studií:

  • zpracování rozptylové studie pro plynné škodliviny, prach a pachové látky z bodových, plošných a liniových zdrojů
  • posouzení vlivu provozu zdrojů nebo jejich výstavby na konkrétní imisní situaci v dané lokalitě
  • prezentaci výsledných hodnot v tabulkové a grafické podobě (ve formě koncentračních izolinií na mapovém podkladu)
  • porovnání a vyhodnocení různých variant realizace
  • souběžné vyhotovení rozptylové studie a odborného posudku

Pro modelování používáme schválenou referenční metodu SYMOS' 97 (Systém modelování stacionárních zdrojů) a vypracování rozptylových studií provádí osoba s autorizací Ministerstva životního prostředí.

Izolinie příspěvků průměrných ročních imisních koncentrací PM10 se stupnicí:

 

Izolinie příspěvků průměrných ročních imisních koncentrací PM10 se stupnicí

 

 

Dále provádí rozbory zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů a odběry vzorků.