Radiochemie

 Měření radonu, radon

    Stanovení radonového indexu pozemku   V případě hodnocení pozemků o rozloze menší nebo rovné 800m2 se provádí měření radonu minimálně v 15-ti odběrových bodech, rozmístěných v zastavěné ploše a jejím nejbližším okolí.   Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení.  
               
                 
               
    ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, vodárenském zařízení a spotřebišti včetně vyhodnocení odebraných vzorků vody   vypracování návrhu technických opatření formou projektové dokumentace   projednání a odsouhlasení projektové dokumentace se správními orgány  
               
    příprava a projednání žádosti o státní příspěvek na ozdravná opatření k odstranění radonu s příslušnými subjekty     zajištění realizace ozdravného opatření včetně uvedení zařízení do trvalého provozu a vypracování provozní dokumentace  
               
    zajištění trvalého servisu již provozovaných zařízení na úpravu vody a vyhodnocení jejich činnosti     zpracování monitorovacích studií plošného výskytu radonu v rámci územního celku  

 

   
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Radon

Jaderné záření je součástí životního prostředí. Vzhledem k možným účinkům jaderného záření na živé organismy je jaderné záření předmětem měření a hodnocení. přibližně 50% se na celkové dávce absorbovaného záření z přírodních zdrojů podílí radon (222Rn), zdroj záření alfa.

Radon je plyn, vznikající přeměnami radionuklidů v horninách, odkud se šíří do půdního vzduchu. Pokud nejsou provedena účinná opatření proti pronikání radonu z geologického podlaží do staveb, proniká do obytných prostor. V obytných objektech s vysokou koncentrací radonu v ovzduší roste pravděpodobnost vzniku zdravotních následků.

Stanovení radonového indexu pozemku

vychází z posouzení hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a z posouzení plynopropustnosti zemin. Čím vyšší je objemová aktivita radonu v půdním vzduchu a čím jsou vrstvy zeminy propustnější, tím vyšší je pravděpodobnost, že do objektu může vnikat významné množství radonu.

V případě hodnocení pozemků o rozloze menší nebo rovné 800m2 se provádí měření radonu minimálně v 15-ti odběrových bodech, rozmístěných v zastavěné ploše a jejím nejbližším okolí.

 

Odběr vzorků půdního vzduchu pro měření objemové aktivity radonu. Specifikace měření a hodnocení odpovídá požadavkům § 94 vyhl. 307/2002 Sb., v pozdějším znění vyhlášky 499/2005 Sb. Použitá metodika měření a stanovení radonového indexu pozemku odpovídá postupu uvedenému v Doporučení SÚJB,

Radiační ochrana, Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku, SÚJB, Praha březen 2004.

 

Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení.

Dále provádí rozbory zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů a odběry vzorků.