Pracovní prostředí

Při akreditovaných měřeních pracovního prostředí jsou sledovány koncentrace škodlivin ve vnitřním, pracovním nebo mimopracovním ovzduší.

Měřené faktory pracovního prostředí:

Rozsah měření:

 • mikroklimatické podmínky (teplota, vlhkost, proudění vzduchu)
 • těkavé organické látky
 • sulfan
 • oxidy dusíku
 • odběr vzorků pro stanovení plynů a par
 • minerální kyseliny
 • karbonylové sloučeniny
 • kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN-
 • těkavé organické látky
 • amoniak
 • fenoly
 • polycyklické aromatické uhlovodíky

 

Odběr vzorků stanovení prašnosti a aerosolů

 • prašnost (stanovení respirabilní frakce)
 • kovy
 • celková prašnost – následná stanovení chemických
 • oleje minerální (aerosol)
 • početní koncetrace vláken, granulometrie
 • SiO2
 • odběr vzorků ovzduší do tedlarových vaků
 • měření hluku
 • měření vibrací
 • odběr pro stanovení azbestu

 

Dále provádí rozbory zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů a odběry vzorků.