Pracovní prostředí

Při akreditovaných měřeních pracovního prostředí jsou sledovány koncentrace škodlivin ve vnitřním, pracovním nebo mimopracovním ovzduší.

Měřené faktory pracovního prostředí:

Rozsah měření:

  • mikroklimatické podmínky (teplota, vlhkost, proudění vzduchu)
  • těkavé organické látky
  • sulfan
  • oxidy dusíku
  • odběr vzorků pro stanovení plynů a par
  • minerální kyseliny
  • karbonylové sloučeniny
  • kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN-
  • těkavé organické látky
  • amoniak
  • fenoly
  • polycyklické aromatické uhlovodíky

 

Odběr vzorků stanovení prašnosti a aerosolů

  • prašnost (stanovení respirabilní frakce)
  • kovy
  • celková prašnost – následná stanovení chemických
  • oleje minerální (aerosol)
  • početní koncetrace vláken, granulometrie
  • SiO2
  • odběr vzorků ovzduší do tedlarových vaků
  • měření hluku
  • měření vibrací
  • odběr pro stanovení azbestu

 

Dále provádí rozbory zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů a odběry vzorků.