EIA, SEA a posudky

EIA

Každý záměr, který je uveden v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí musí projít procesem EIA (environmental impact assesment).

Podlimitní záměr: záměry uvedené v příloze č. 1 zákona, které nedosahují příslušných limitních hodnot.

Oznámení: záměry uvedené v příloze č. 1 zákona v kategorii II, které podléhají posuzování tehdy, pokud příslušné úřady o tomto rozhodnou na základě zjišťovacího řízení.

Dokumentace: záměry uvedené v příloze č. 1 zákona v kategorii I podléhají zjišťovacímu řízení a následně i posuzování vždy (záměry povinně podléhající posouzení EIA).

Proces EIA začíná vypracováním oznámení záměru a jeho předložením příslušnému úřadu (dotčený krajský úřad nebo MŽP). Příslušný úřad následně rozhodne o dalším posuzování – vydá závěr zjišťovacího řízení.

Pro záměry, které podléhají dalšímu posuzování, je autorizovanou osobou vypracována dokumentace, kterou v případě, že splňuje předepsané náležitosti, doručí úřad zpracovateli posudku.

Posudek zpracovává autorizovaná osoba, kterou vybírá Ministerstvo nebo krajský úřad.

Pokud úřad obdržel nesouhlasné vyjádření k dokumentaci či k posudku, je povinen zajistit veřejné projednání obou dokumentů.

Na základě dokumentace, posudku, veřejného projednání a všech vyjádření k nim vydá příslušný úřad stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí. Stanovisko (nebo jen závěr zjišťovacího řízení, pokud se neprovádělo celé hodnocení EIA) slouží jako výchozí podklad pro veškeré navazující povolování záměru (území, stavební řízení apod.).


Nabízíme:

 • Poradenství, pomoc při kategorizaci zařízení
 • Zpracování oznámení o podlimitním záměru
 • Zpracování oznámení vlivu na životní prostředí
 • Zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí
 • Účast na veřejném projednání dokumentace EIA

Zajištění zpracovávání dílčích podkladových studií a analýz, které jsou správními úřady vyžadovány jako součásti dokumentace EIA (např. rozptylové a hlukové studie, hodnocení zdravotních rizik, biologický průzkum, apod.)

Zastupování klienta při jednání s úřady a orgány činnými v procesu EIA


SEA - posouzení územních plánů a koncepcí

SEA (Strategic Environmental Assessment) vyhodnocuje dopad koncepce (např. územního plánu, programů v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, regionálního rozvoje) na životní prostředí a veřejné zdraví.

Posuzují se komplexně všechny složky životního prostředí (vliv na ovzduší, klima, vodu, půdu, horninové prostředí, přírodní zdroje, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, kulturní památky, veřejné zdraví, atd.).

Vyhodnocení vlivů územního plánu, zásad územního rozvoje a politiky územního rozvoje se řídí dle stavebního zákona a jejich součástí je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
 

Podle zákona musí být posuzovány:

 • Koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona
 • Koncepce, u kterých je dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce (pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem pouze jedné obce, posuzují se, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení
 • Změny koncepcí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení
 • Koncepce, které mohou mít vliv na soustavu Natura 2000

Nabízíme:

 • Poradenství v oblasti SEA
 • Zpracování oznámení koncepce
 • Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví autorizovanou osobou
 • Spolupráci se zpracovateli koncepce v průběhu tvorby koncepce
 • Projednání návrhu koncepce a dokumentace s dotčenými úřady a s veřejností
 • Zajištění zpracování posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
 • Zajištění vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
   

Dále provádí rozbory zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů a odběry vzorků.