Rozbory vod, rozbory zemin, měření emisí

Pokud potřebujete rozbor vody, zeminy, radonový index nebo jiné služby, kontakujte nás buď poptávkou, telefonicky 469 681 495, emailem bioanalytika@bioanalytika.cz

 

VOLEJTE ZDARMA 800 101 444

             
  Fyzikálně chemické, chemické, mikrobiologické, biologické a radiochemické zkoušky všech typů vod, zemin a půdního vzduchu  

 

Akreditované měření pracovního prostředí
 

   Kompletní rozbory pitných a rekreačních vod dle platných předpisů  
             
   Autorizované měření emisí stacionárních zdrojů   Stanovení radonového indexu pozemků   Akreditované vzorkování všech typů vod, zemin a půdního vzduchu  
             
  Měření povýstřelových zplodin   Akreditovaná laboratoř BIOANALYTIKA CZ Chrudim   Rozbory odpadů požadované pro jejich uložení na skládku a využívání na povrchu  
             

Poslední aktuality

Na seminář zveme zástupce provozovatelů zdrojů znečištění, poradenské společnosti, právní kanceláře, zástupce správních a kontrolních orgánů a všechny další zájemce o porozumění právům a povinnostem platným v oblasti ochrany ovzduší.
30.10.2012
Vzorkování: pitných vod, vod ke koupání, odpadních vod, podzemních vod, zemin, kalů, půdního vzduchu, odpadů a jiných materiálů dle požadavků zákazníka
Poradenství: vzorkování z hlediska legislativních požadavků, povinnost sledování kvality vody na základě legislativy, doporučení postupů pro obce, jednotlivce i firmy
30.10.2012
 

Fyzikálně chemické, chemické, mikrobiologické, biologické a radiochemické zkoušky všech typů vod, zemin a půdního vzduchu

 
             
 

Pitné, povrchové a odpadní vody

 • Kontrola jakosti
 • Monitoring
 • Zpoplatnění ukazatele
 

Radiochem. rozbor vod

 • Celková objemová aktivita alfa
 • Celková objemová aktivita beta
 • Objemová aktivita 222Rn
 

Rozbory kalů z ČOV

 • Obsah rizikových prvků
 • Mikrobiologické ukazatele
 • Perzistentní organické látky
 
             
 

Rozbor vody pro stavební účely

 

Podzemní vody, zeminy a půdní vzduch - rozbory dle Metodického pokynu MŽP

 

Rozbory průmyslových kompostů a surovin pro jejich výrobu

 
             
 

Technologické zkoušky úpravy pitných vod

   Odběr bazénové vody    Akreditovaná laboratoř BIOANALYTIKA CZ Chrudim  
             
 

 Kompletní rozbor pitné a rekreační vody dle platných předpisů

 
             
  Vyšetřování jakosti pitné vody v rozsahu kráceném, úplném, ale i jiném dle Vašich požadavků.   V případě Vašeho zájmu zajistíme akreditovaný odběr vzorků vody z Vašeho zdroje.   Provedeme základní hodnocení laboratorních nálezů podle platných předpisů.  
             
 

Poradíme Vám s případným rozsahem stanovení rozborů.

 

Přístojové vybavení BIOANALYTIKA CZ Chrudim

 

Přístojové vybavení BIOANALYTIKA CZ Chrudim

 
             
 

 Přístojové vybavení BIOANALYTIKA CZ Chrudim

  odběr pitné vody BIOANALYTIKA CZ Chrudim    Soustavně sledujeme platné předpisy vztahující se k naší činnosti.  
             
 

Mikrobiologické a chemické analýzy:

 
             
 

Vzorků písku z pískovišť

 

Vzorků vody z umělých koupališť

 

Vzorků vody z koupališť ve volné přírodě, víceúčelových nádrží

 
             
 

Vzorků vody z rehabilitačních bazénů, ochlazovacích bazénů saun, koupelových bazenů

 

Provedeme pro Vás základní hodnocení výsledků analýz podle platných předpisů

 

Soukromých bazénů v rozsahu dle konzultace se zákazníkem

 
             
 

 Oběr bazénové vody BIOANALYTIKA CZ Chrudim

   Naši odborníci provedou na základě Vašeho požadavku akreditovaný odběr, případně Vás budeme informovat o způsobu odběru a vzorek si odeberete sami   Odběr vody BIOANALYTIKA CZ Chrudim  
             
 

Autorizované měření emisí stacionárních zdrojů

 
             
 

Stanovuje znečišťující látky

 

oxid uhelnatý

 

oxid siřičitý

 
             
 

oxidy dusíku

 

tuhé znečišťující látky

 

amoniak

 
             
 

anorganické sloučeniny fluoru

 

anorganické sloučeniny chloru, kovy

 

sirouhlík

 
             
 

sirovodík

 

těkavé organické látky - identifikované VOC

 

úhrnnou koncentraci organických látek (TOC)

 
             
 

Přístrojové vybavení:

 

analyzátory:

 • Ultramat 23
 • Oxymat 61
 • Graphite 700
 • Testo 330-2
 
 • izokinetická gravimetrická souprava GTE s KOMBIBOXEM v kondenzačním uspořádání
 • proporcionální odběrová souprava pro manuální metody UNIBOX
 

Typy autorizovaného měření stacionárních zdrojů

Příklady technologií

 

Zdroje emitující organické látky:

 • lakovny, nanášení nátěrových hmot
 • odmašťování povrchů
 • nanášení lepidel, lisování za tepla
 • tiskárny
 • čistírny oděvů

 

výroba, zpracování a povrchová úprava kovů
gumárenský a chemický průmysl
sklárny
keramický průmysl
truhlárny

 

Energetické zdroje - kotle spalující:

 • plynná paliva
 • kapalná paliva
 • tuhá paliva
 

Emise stacionárních zdrojů

  Čisté životní prostředí

 Akreditované vzorkování všech typů vod, zemin a půdního vzduchu

Odběr vzorků pitných vod

Odběr vzorků vody ke koupání z přírodních nádrží a bazénů

Odběr vzorků odpadních vod dle platné legislativy

 • vzorek bodový
 • 2- hodinový slévaný vzorek, stejné objemy dílčích vzorků (typ A)
 • 24-hodinový slévaný vzorek, stejné objemy dílčích vzorků (typ B)
 • 24-hodinový slévaný vzorek, dílčí vzorky úměrné průtoku (typ C)


Odběry vzorků zemin z vrtného jádra a z pedologické sondy

Odběr vzorku půdního vzduchu

 Stanovení radonového indexu pozemku

Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení.

Stanovení radonového indexu pozemku vychází z posouzení hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a z posouzení plynopropustnosti zemin. Čím vyšší je objemová aktivita radonu v půdním vzduchu a čím jsou vrstvy zeminy propustnější, tím vyšší je pravděpodobnost, že do objektu může vnikat významné množství radonu.

V případě hodnocení pozemků o rozloze menší nebo rovné 800m2 se provádí měření radonu minimálně v 15-ti odběrových bodech, rozmístěných v zastavěné ploše a jejím nejbližším okolí.

Odkazy na weby firmy Bioanalytika CZ:

www.bioanalytika.cz | www.emise-bioanalytika.cz |www.rozbory.com

BIOANALYTIKA CZ Chrudim - provádí rozbory a odběr pitné vody, povrchové vody, podzemní vody, odpadní vody, vod z veřejných koupališť, bazénové vody

Dále provádí rozbory zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů a odběry vzorků.

Rozbor vody | Rozbory zemin | Radiochemie | Akreditované měření pracovního prostředí | Měření emisí stacionárních zdrojů | Vzorkování | Kontakt