BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - ochrana ŽP

Pokud potřebujete rozbor vody, zeminy, měření emisí nebo jiné služby, kontakujte nás:

poptávka

telefon: 469 681 495

email: bioanalytika@bioanalytika.cz

 

VOLEJTE ZDARMA 800 101 444

             
 

Vzorkování

- vody, zeminy, odpady ...

- ovzduší venkovní, vnitřní

Laboratoř provádí odběr vzorků dle platné legislativy a požadavků zákazníka.

 

 

Autorizované měření emisí stacionárních zdrojů

Provádíme měření emisí v kompletním rozsahu limitů dle Zákona o ochraně ovzduší

 

 

 

Akreditované měření pracovního prostředí

Měření chemických a fyzikálních veličin v pracovním prostředí. Posouzení naměřených hodnot s platnými limity a zařazení měřených profesí do kategorií.

 
 

Rozbory vod

Fyzikálně chemické, chemické, mikrobiologické, biologické a radiochemické zkoušky všech typů vod

Kompletní rozbory pitných a rekreačních vod dle platných předpisů

 

 

Technické měření emisí

- stanovení účinnosti odlučovacích zařízení

- kontinuální, dlouhodobé měření plynných škodlivin

- poloprovozní zkoušky technologických zařízení

- měření vzduchotechnických parametrů

 

Měření hluku, vibrací a osvětlení

- Měření fyzikálních veličin v pracovním prostředí

- Měření hluku ve venkovním prostředí

- Měření dopravního hluku

- Sčítání dopravy

 

Hlukové studie

 
 

Rozbory zemin

- ochrana zemědělského půdního fondu dle vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb.

 

Rozbory odpadů požadované pro jejich uložení na skládku a využívání na povrchu

 

 

 

   

Služby v oblasti BOZP a PO

Zpracováváme potřebnou dokumentaci týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany:

- místní provozní předpisy

- vnitřní směrnice a řády

Součástí našich služeb je školení bezpečnosti práce zaměstnanců, školení požárních hlídek a preventistů.

 
 

Stanovení radonového indexu pozemků

 

Jsme držiteli Povolení pro měření radonu ve vodě a radonového indexu pozemků, vydaného SÚJB.

 

 

 

 

Služby v oblasti ochrany ovzduší

 

- Rozptylové studie

- Odborné posudky

- IPPC

- EIA, SEA

- poplatky, ISPOP, IRZ

- bilance VOC ...-

 

 

Odpadové hospodářství, nakládání s obaly

 

V rámci činností v oblasti ochrany životního prostředí naše firma zajišťuje komplexní služby v problematice odpadového hospodářství a nakládání s obaly.

 

 

 
 

Oddělení podnikové ekologie, BOZP a PO

 

- externí podnikový ekolog

- externí audity v oblasti podnikové ekologie, BOZP a PO

 

 
             

Poslední aktuality

Nově pro naše zákazníky nabízíme služby v oblasti Odpadového hospodářství, např. zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady, zařazení odpadů a mnoho dalšího ...
Součástí těchto činností je i problematika nakládání s obaly a odpady s obalů.
04.04.2017
v Hradci Králové nás najdete na nové adrese:

Škroupova 673/25

Těšíme se na Vaši návštěvu.
04.04.2017
 

Fyzikálně chemické, chemické, mikrobiologické, biologické a radiochemické zkoušky všech typů vod, zemin a půdního vzduchu

 
 

Pitné, povrchové a odpadní vody

 • Kontrola jakosti
 • Monitoring
 • Zpoplatnění ukazatele
 

Radiochem. rozbor vod

 • Celková objemová aktivita alfa
 • Celková objemová aktivita beta
 • Objemová aktivita 222Rn
 

Rozbory kalů z ČOV

 • Obsah rizikových prvků
 • Mikrobiologické ukazatele
 • Perzistentní organické látky
 
             
 

Rozbor vody pro stavební účely

 

Podzemní vody, zeminy a půdní vzduch - rozbory dle Metodického pokynu MŽP

 

Rozbory průmyslových kompostů a surovin pro jejich výrobu

 
             
 

Technologické zkoušky úpravy pitných vod

   Odběr bazénové vody    Akreditovaná laboratoř BIOANALYTIKA CZ Chrudim  
             
 

 Kompletní rozbor pitné a rekreační vody dle platných předpisů

 
             
  Vyšetřování jakosti pitné vody v rozsahu kráceném, úplném, ale i jiném dle Vašich požadavků.   V případě Vašeho zájmu zajistíme akreditovaný odběr vzorků vody z Vašeho zdroje.   Provedeme základní hodnocení laboratorních nálezů podle platných předpisů.  
             
 

Poradíme Vám s případným rozsahem stanovení rozborů.

 

Přístojové vybavení BIOANALYTIKA CZ Chrudim

 

Přístojové vybavení BIOANALYTIKA CZ Chrudim

 
             
 

 Přístojové vybavení BIOANALYTIKA CZ Chrudim

  odběr pitné vody BIOANALYTIKA CZ Chrudim    Soustavně sledujeme platné předpisy vztahující se k naší činnosti.  
             
 

Mikrobiologické a chemické analýzy:

 
             
 

Vzorků písku z pískovišť

 

Vzorků vody z umělých koupališť

 

Vzorků vody z koupališť ve volné přírodě, víceúčelových nádrží

 
             
 

Vzorků vody z rehabilitačních bazénů, ochlazovacích bazénů saun, koupelových bazenů

 

Provedeme pro Vás základní hodnocení výsledků analýz podle platných předpisů

 

Soukromých bazénů v rozsahu dle konzultace se zákazníkem

 
             
 

 Oběr bazénové vody BIOANALYTIKA CZ Chrudim

   Naši odborníci provedou na základě Vašeho požadavku akreditovaný odběr, případně Vás budeme informovat o způsobu odběru a vzorek si odeberete sami   Odběr vody BIOANALYTIKA CZ Chrudim  
             
 

Autorizované měření emisí stacionárních zdrojů

 
  Rozsah měřených škodlivin:  
       
  Základní plynné škodliviny CO, NOx, SO2, O2  
  Těkavé organické látky

VOC ... jednotlivé těkavé organické látky

TOC ... celkový organický uhlík
 
  TZL - tuhé znečišťující látky  
  Těžké kovy    
  PCDD, PCDF, PAU, PCB  
  HCl, HF, H2S    
         
 

Přístrojové vybavení:

analyzátory:

 • Ultramat 23
 • HORIBA PG-350
 • Oxymat 61
 • Graphite 700
 • Ratfisch
 • Testo 330-2
 • izokinetická gravimetrická souprava GTE s KOMBIBOXEM v kondenzačním uspořádání
 • proporcionální odběrová souprava pro manuální metody UNIBOX
 

 

 Akreditované vzorkování všech typů vod, zemin a půdního vzduchu

Odběr vzorků pitných vod

Odběr vzorků vody ke koupání z přírodních nádrží a bazénů

Odběr vzorků odpadních vod dle platné legislativy

 • vzorek bodový
 • 2- hodinový slévaný vzorek, stejné objemy dílčích vzorků (typ A)
 • 24-hodinový slévaný vzorek, stejné objemy dílčích vzorků (typ B)
 • 24-hodinový slévaný vzorek, dílčí vzorky úměrné průtoku (typ C)


Odběry vzorků zemin z vrtného jádra a z pedologické sondy

Odběr vzorku půdního vzduchu

 Stanovení radonového indexu pozemku

Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení.

Stanovení radonového indexu pozemku vychází z posouzení hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a z posouzení plynopropustnosti zemin. Čím vyšší je objemová aktivita radonu v půdním vzduchu a čím jsou vrstvy zeminy propustnější, tím vyšší je pravděpodobnost, že do objektu může vnikat významné množství radonu.

V případě hodnocení pozemků o rozloze menší nebo rovné 800m2 se provádí měření radonu minimálně v 15-ti odběrových bodech, rozmístěných v zastavěné ploše a jejím nejbližším okolí.

 

Odkazy na weby firmy Bioanalytika CZ:

www.bioanalytika.cz | www.rozbory.com

BIOANALYTIKA CZ Chrudim - provádí rozbory a odběr pitné vody, povrchové vody, podzemní vody, odpadní vody, vod z veřejných koupališť, bazénové vody

Dále provádí rozbory zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů a odběry vzorků.

Rozbor vody | Rozbory zemin | Radiochemie | Akreditované měření pracovního prostředí | Měření emisí stacionárních zdrojů | Vzorkování | Kontakt