Rozbory zemin

Rozbory zemin – ochrana zemědělského půdního fondu dle vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb.

Nejvýše přípustné obsahy škodlivých látek v půdě - dle přílohy 1, novelizace k 1.10.2010


I. Určení zdravotní nezávadnosti potravin nebo krmiv

Stanovení:

pH v CaCl2, Cd - extrakt lučavkou, Cd - výluh NH4NO3, Pb - extrakt lučavkou, Pb - výluh NH4NO3, As - výluh NH4NO3, Tl - extrakt lučavkou, Tl - výluh NH4NO3, Hg - celkový obsah, příprava extraktu lučavkou, příprava výluhu NH4NO3, sušina


II. Ohrožení produkční funkce půdy

Stanovení:

pH v CaCl2, Zn - extrakt lučavkou, Zn - výluh NH4NO3, Ni - extrakt lučavkou, Ni - výluh NH4NO3, Cu - extrakt lučavkou, Cu - výluh NH4NO3, příprava extraktu lučavkou, příprava výluhu NH4NO3, sušina
 

III. Přímé ohrožení zdraví lidí nebo zvířat

Stanovení:

Cd, Pb, As, Hg, Benzo/a/pyren, Suma PAU (16 látek), PCB - suma kongenerů (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180), DDT a metabolity- HCH (α, β, γ), PCDD/F, sušina, mikrovlnný rozklad
  

Rozbory zemin podle Metodického pokynu MŽP č. 8/1996

Stanovované parametry:

 • As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, V, Zn, sušina, mikrovlnný rozklad
 • Benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, styren, chlorbenzeny,
 • PAU – 15 látek: Antracen, benzo/a/antracen, benzo/a/pyren, benzo/b/fluoranten, benzo/k/ fluoranthen, benzo/ghi/perylen, fenantren, fluoranten, chrysen, naftalen, indeno/1,2,3-cd/pyren, pyren
 • Chlorované fenoly
 • Organochlorové pesticidy

Rozbory kalů z ČOV dle vyhl. 428/2001 Sb. v platném znění (příloha 10, část 4)

Rozbor kalu jako konečného produktu ČOV pro další využití

Stanovované parametry:

 • Rizikové prvky: Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, As, Cr, NI
 • Mineralizace kalu pro stanovení rizikových prvků
 • pH
 • Sušina
 • Organické látky (ztráta žíháním)
 • N-celk.
 • N-NH4
 • N-NO3
 • Fosfor, draslík, vápník, hořčík
 • PCB (6 kongenerů)
 • AOX
 • Mikrobiologické ukazatele - (Termotolerantní koliformní baktérie, enterokoky, Salmonella sp.)
   

Rozbor kalů pro jejich využití na zemědělské půdě dle přílohy č. 3 a 4 k vyhlášce č. 382/2001 Sb. ve znění vyhl. 504/2004 Sb.

Stanovení:

 • Rizikové prvky: Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, As, Cr, NI
 • Mineralizace kalu pro stanovení rizikových prvků
 • AOX
 • PCB - 6 kongenerů
 • Mikrobiologické ukazatele

Stanovení rizikových prvků v půdě

dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 382/2001 Sb. ve znění vyhl. 504/2004 Sb.
 

Stanovení:

 • Rizikové prvky: Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, As, Cr, NI
 • Mineralizace kalu pro stanovení rizikových prvků
   

Rozbory odpadů dle vyhl. 294/2005 Sb.

Odpady ke skládkování

Příloha č. 2, tab. 2.1. (třídy vyluhovatelnosti)

Ukazatel:

 • Provedení vodného výluhu
 • DOC
 • Fenolový index
 • Chloridy
 • Fluoridy
 • Sírany
 • As
 • Ba
 • Cd
 • Cr celk.
 • Cu
 • Hg
 • Ni
 • Pb
 • Sb
 • Se
 • Zn
 • Mo
 • Rozpuštěné látky
 • pH

Inertní odpady

Příloha č. 4, tabulka 4.1.

 

 • BTEX
 • Uhlovodíky C10 - C40
 • PAU - 12 látek
 • PCB - 7 kongenerů
 • TOC - celkový organický uhlík

Odpady k využívání na povrchu terénu

Příloha č. 10, tabulka 10.1.

Stanovení nejvýše přípustných obsahů v sušině odpadu
 

Ukazatel:

 

 • As, Cd, Cr celk, Hg, Ni, Pb, V
 • Rozklad pro stanovení kovů
 • BTEX
 • PAU - 15 látek
 • EOX
 • Uhlovodíky C10 - C40
 • PCB - 7 kongenerů

Ekotoxikologické testy odpadu

Příloha 10, tabulka 10.2.

Testy na organismech:

 • Poecilia reticulata nebo Brachydanio trio
 • Imobilizace dafnií
 • Inhibice růstu řasy
 • Inhibice růstu kořene vyšších rostlin

Rozbory bioodpadů dle vyhlášky č. 341/2008 Sb.

Stanovení limitních koncentrací vybraných rizikových látek a prvků

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 341/2008 Sb., tabulka 5.1.

Stanovení:

 • Rizikové prvky As, Cd, Cr celk., Cu, Hg, Ni, Pb, Zn
 • Mineralizace pro stanovení rizikových prvků
 • PCB - 7 kongenerů
 • PAU - 12 látek
 • Nerozložitelné příměsi >2 mm


Stanovení jakostních znaků rekultivačního kompostu

dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 341/2008 Sb., tabulka 5.2.
 

Stanovení:

 • Vlhkost
 • Celkový dusík
 • Poměr C : N
 • pH
 • Nerozložitelné příměsi

Stanovení jakostních znaků rekultivačního digestátu

dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 341/2008 Sb., tabulka 5.3.

Stanovení

 • Vlhkost
 • Celkový dusík
 • pH

Kontrola účinnosti hygienizace na základě sledování indikátorových mikroorganismů

dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 341/2008 Sb., tabulka 5.4.

 • Indikátorový mikroorganismus
 • Salmonella sp.
 • Termotolerantní koliformní baktérie
 • Enterokoky
   

Rozbory dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě

Rozbor sedimentů pro jejich využití na zemědělské půdě

dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.

Stanovení:

 • Rizikové prvky As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn
 • Mineralizace sedimentu lučavkou pro stanovení rizikových prvků
 • BTEX
 • PAU - 12 látek
 • PCB - 7 kongenerů
 • DDT včetně metabolitů

Rozbor půdy, na kterou má být sediment použit

Stanovení:

 • Rizikové prvky As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn
 • Mineralizace půdy lučavkou pro stanovení rizikových prvků
 • PAU - 12 látek
 • PCB - 7 kongenerů

Rozbory dle přílohy č. 6 k vyhlášce 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Nebezpečná vlastnost H13 – Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí

Tabulka 6.1 - .Stanovení limitních koncentrací látek ve vodném výluhu pro hodnocení nebezpečné vlastnosti H13

Ukazatel:

 • pH
 • Konduktivita
 • Fenolový index
 • Kyanidy celkové
 • Kyanidy snadno uvolnitelné
 • As
 • Cd
 • Cr celk.
 • Hg
 • Ni
 • Pb
 • Se
 • Příprava vodného výluhu
 • Příprava vzorku k analýze

 

Tabulka 6.2. Stanovení vybraných škodlivin v sušině pro hodnocení nebezpečné vlastnosti H13

Ukazatel:

 • PCB - 6 kongenerů


Nebezpečná vlastnost H14 - Ekotoxicita

Jako nebezpečný se hodnotí odpad, jehož vodný výluh vykazuje ve zkouškách akutní toxicity uvedených v bodě 7 přílohy č. 3 alespoň pro jeden z testovacích organismů při určené době působení testovaného odpadu na testovací organismus:

 1. Poecilia reticulata nebo Brachydanio rerio (doba působení 96 hod.)
 2. Daphnia magna (doba působení 48 hod.)
 3. Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum) nebo Scenedesmus subspicatus (doba působení 72 hod.)
 4. semeno Sinapis alba (doba působení 72 hod.)
   

tyto hodnoty:

LC(EC,IC)50 <= 10 ml.l-1

Vysvětlivky:

LC 50 - koncentrace, která způsobí úhyn 50 % testovacích ryb ve zvoleném časovém úseku.
EC 50 - koncentrace, která způsobí úhyn nebo imobilizaci 50 % testovacích organismů (Daphnia magna).
IC 50 - koncentrace, která způsobí 50procentní inhibici růstu nebo růstové rychlosti řasové kultury nebo 50procentní inhibici růstu kořene Sinapis alba ve srovnání s kontrolou ve zvoleném časovém úseku.
 

Rozbory paliv ve smyslu vyhlášky č. 13/2009 Sb. o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší

Stanovení:

 • Výhřevnost
 • Obsah síry, výpočet měrné sirnatosti
 • PCB v kapalných palivech

Rozbory průmyslových kompostů a surovin na jejich přípravu dle ČSN 46 5735

Jakostní znaky podle tab. 2 a nejvyšší přípustné množství škodlivin podle tab. 3:

Stanovení:

 • Vlhkost
 • Spalitelné látky (550 °C)
 • Celkový dusík v sušině
 • Poměr C : N
 • pH
 • Nerozložitelné příměsi (%)
 • Rozklad pro stanovení kovů: Těžké kovy: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn

 

Stanovení cizorodých látek v surovinách pro přípravu kompostů dle tab. 1:

Stanovení:

 • Rozklad pro stanovení kovů: Těžké kovy: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn
 • Stanovení sušiny
 • Homogenizace a úprava vzorku

 

Více podrobných informací o našich akreditovaných rozborech, naleznete zde.

Dále provádí rozbory zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů a odběry vzorků.