Odborné posudky

Zpracováváme odborné posudky pro všechny zdroje znečišťování ovzduší autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší, v souladu s metodickým pokynem MŽP.

Odborný posudek je nástrojem, který hodnotí stacionární zdroj znečišťování ovzduší z technologicko-ekologického hlediska, je zde uveden popis a technická data zdroje, zařízení ke snižování emisí, jsou zde vyčísleny hodnoty emisí znečišťujících látek a provedeno porovnání zdroje s požadavky příslušného právního předpisu a také s nejlepší dostupnou technologií.

V návaznosti na zákon je vypracování odborného posudku vyžadováno příslušným krajským úřadem:

  • pro povolení k umisťování staveb a pro povolení staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních a k jejich změnám
  • k záměrům na zavedení nových výrob a nových technologií s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů
  •  k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší a k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší

Dále Vám zpacujeme rozptylovou studii a vypracujeme potřebné dokumenty.

 

Dále provádí rozbory zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů a odběry vzorků.