IPPC - integrované povolení

Podle zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb., zařízení splňující kritéria uvedená v příloze č. 1 zákona, mohou být provozována pouze v souladu s platným integrovaným povolením, které vydává v povolovacím řízení místně příslušný krajský úřad (případně MŽP) na základě posouzení žádosti o vydání integrovaného povolení.

IPPC nahrazuje většinu složkových povolení, proto je získání integrovaného povolení velmi náročnou záležitostí. Naše společnost disponuje odborníky pro všechny složky životního prostředí, máme vlastní akreditované laboratoře, měřící a odběrovou skupinu, v oblasti integrované prevence a omezování znečištění nabízíme následující služby:

 • Zpracování kompletní žádosti o vydání integrovaného povolení pro veškeré kategorie podniků (včetně všech nezbytných příloh) a také žádostí o změnu IP
 • Vypracování dílčích částí nebo samostatných příloh (např. porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, rozptylová studie, provozní řád, odborný posudek)
 • Odbornou pomoc při projednávání žádosti s příslušným správním úřadem a při vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení
 • Individuální konzultace k problematice integrované prevence

Vzhledem k tomu, že zpracováváme rovněž oznámení a dokumentace o hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (EIA), můžeme našim zákazníkům nabídnout společné vypracování EIA a IPPC, což významně uspoří finanční náklady a dobu vypracování.

 

Jednotlivé kroky k získání IPPC:

 • Zpracování dokumentace k žádosti IPPC
 • Předložení žádosti dotčeným orgánům státní správy k vyjádření
 • Žádost s vyjádřením orgánů státní správy předložit odboru životního prostředí krajského úřadu nebo MŽP
 • Žádost je do 20 dní krajským úřadem ověřena, pokud je úplná, je do 7 dní odeslána účastníkům řízení k vyjádření a je vyvěšena na veřejné desce na 30 dní
 • Po vyjádření účastníků je dokumentace zaslána odborně způsobilé osobě k vyjádření, která ve lhůtě 45 dní zpracuje vyjádření k žádosti
 • Vyjádření odborně způsobilé osoby je úřadem vyvěšeno na úřední desku na 30 dní
 • Rozhodnutí úřadu je vydáno do 45 dní od vyjádření odborně způsobilé osoby
 • IPPC je přiloženo k žádosti o stavební povolení
   

 Dále provádí rozbory zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů a odběry vzorků.