Měření emisí stacionárních zdrojů

 Mezi základní povinnosti provozovatele zvlášť velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší patří zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tak jak ukládá platná legislativa České republiky v oblasti ochrany ovzduší a to především autorizovaným měřením emisí.

 

Rozsah měření:

 • sirouhlík
 • oxid siřičitý
 • oxid uhelnatý
 • kovy (Sb, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Te, Tl, V, Zn)
 • fenol
 • formaldehyd
 • oxidy dusíku
 • tuhé znečišťující látky
 • oxidy síry, kyselina sírová
 • úhrnnou koncentraci organických látek (TOC)
 • amoniak
 • těkavé organické látky - identifikované VOC
 • tmavost kouře - stanovení metodou Bacharacha a Riengelmanna
 • kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN-
 • PCB
 • PCDD/F formou subdodávky
 • chrom šestimocný formou subdodávky
  Jako součást měření emisí provádíme stanovení obsahu O2 a měření parametrů vzduchotechniky – teplota, tlak, vlhkost, rychlost proudění.  
             
Měření emisí stacionárních zdrojů Měření emisí stacionárních zdrojů Měření emisí stacionárních zdrojů Měření emisí stacionárních zdrojů
Měření emisí stacionárních zdrojů Měření emisí stacionárních zdrojů Měření emisí stacionárních zdrojů Měření emisí stacionárních zdrojů

 

Typy autorizovaného měření:
  spalovací zdroje   zdroje emitující organické látky   lakovny  
  nanášení nátěrových hmot   odmašťování povrchů   nanášení lepidel  
 
lisování za tepla
  čistírny oděvů   výroba, zpracování a povrchová úprava kovů  
  tiskárny   sklárny   truhlárny  
  gumárenský a chemický průmysl       keramický průmysl  
             

 

 

Technologie pro autorizované měření emisí

 

Další příklady technických měření emisí:

 
 

Přístrojové vybavení laboratoře umožňuje provádět vybraná stanovení z několika odběrových míst současně. To se uplatní například při stanovení účinnosti filtrů, kdy se dá kontinuálně sledovat hmotnostní koncentrace určených látek a hmotnostní tok na vstupu a výstupu z filtru současně a stanovit tak jeho účinnost.

 
 • měření účinnosti odlučování škodlivin
 • kontinuální, dlouhodobé měření plynných škodlivin a obsahu O2
 • poloprovozní zkoušky technologických zařízení
 • měření vzduchotechnických parametrů
 • odběr a rozbor bioplynu
 
         

Více podrobných informací o našich akreditovaných rozborech, naleznete zde.

Přístrojové vybavení

Automatické kontinuální analyzátory:

 • Siemens Oxymat 61
 • Ultramat 23
 • Ratfisch RS53-T
 • Graphite 700
 • Testo 330-2

Manuální odběry:

 • Izokinetická odběrová souprava GTE s KOMBIBOXEM v kondenzačním uspořádání
 • Proporcionální odběrová souprava pro manuální metody UNIBOX
   

Dále provádí rozbory zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů a odběry vzorků.