Hlukové studie

konzultace zdarma

Ing. Jiří Hejna

jiri.hejna@bioanalytika.cz
tel.: 725 435 727

Vypracovali jsme již stovky hlukových (akustických) studií pro všechny stupně projektové dokumentace, oznámení a dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), do posouzení koncepcí, územních plánů a jejich změn v rámci procesu SEA.


K výpočtům šíření hluku ve venkovním prostoru používáme program Hluk+ (verze 9 Profi).

 

Rozsah nabízených služeb hlukových studií:

  • výpočet akustických příspěvků z bodových (vzduchotechnika, apod.), liniových (silniční, železniční doprava) a plošných zdrojů hluku (hluk z průmyslových areálů)
  • posouzení a vyhodnocení hluku ze stavební činnosti
  • posouzení celkové stávající a výhledové hlukové zátěže v řešeném území
  • tabulkové a grafické výstupy matematických modelů
  • porovnání vypočtených hodnot s platnými hygienickými limity hluku
  • návrhy technických a organizačních protihlukových opatření
  • zpracování hlukových map průmyslových komplexů, obcí a jiných lokalit
  • posouzení dělicích příček, podlah a stropů z hlediska snížení prostupnosti zvuku (vzduchová a kročejová neprůzvučnost)
  • kontrolní měření pro kalibraci modelových výpočtů
  • poradenství a jednání s orgány hygienické služby a státní správy


Hluková studie - ukázka grafického výstupu z programu Hluk+, verze 9 Profi:

 

Grafický výstup - hluková studie

 

 Dále provádí rozbory zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů a odběry vzorků.