Ekologická újma

Dle  § 14 odst. 1 zákona o ekologické újmě je povinnost do 1.1.2013 vyhodnotit, zda musíte mít  finanční zajištění.

Prvním krokem je vypracování základního hodnocení rizika ekologické újmy postupem podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Kdo má povinnost:

§ 14 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě (zákon o ekologické újmě) ukládá osobám, které vykonávají činnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, zabezpečit, aby v případě vzniku škod na životním prostředí (tj. vzniku ekologické újmy) měl dostatek prostředků na provedení nápravných opatření (odstranění nebo kompenzaci vzniklých škod), tj. měl finanční zajištění. Tato povinnost nastává k 1.1.2013, pokud odhadované náklady na nápravná opatření dosáhnou min. 20 mil. Kč.

Slovníček:

Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo na chráněných druzích volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, podzemních nebo povrchových vodách, znečištěné půdě.

Preventivní opatření jsou taková opatření, která provede provozovatel v případě bezprostředně hrozící ekologické újmy (provozovatel neprodleně sdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby ekologické újmy).

Nápravná opatření v případě vzniku zjištěné ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření a neprodleně sdělit příslušnému orgánu informaci o důležitých okolnostech vzniku ekologické újmy. Provozovatel musí vypracovat návrh nápravných opatření a předložit ho příslušnému orgánu ke schválení.  Tento orgán může kdykoliv požádat provozovatele o informaci o bezprostřední hrozbě ekologické újmy.

Řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření zahájí příslušný orgán z moci úřední, jakmile se dozví o skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k ekologické újmě nebo pokud bezprostředně hrozí její vznik.

Provozovatel, který způsobil ekologickou újmu je povinen nést náklady o jejichž náhradě rozhodne příslušný úřad.